Forma opodatkowania firmy

Wybór opodatkowania działalności jest uzależniony od rodzaju biznesu, wielkości prognozowanych przychodów, chęci korzystania z ulg podatkowych czy rozliczania z małżonkiem. W tym artykule wskażę najważniejsze zasady każdej z form opodatkowania, tak abyś mógł wybrać tę najbardziej korzystną dla Twojej firmy.

Spis treści:

1. Rodzaje i stawki podatku dochodowego

2. Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

3. Ryczałt ewidencjonowany

4. Karta podatkowa

5. Wybór formy opodatkowania

Rodzaje i stawki podatku dochodowego

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma do wyboru 3 formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wybór ten nie jest całkowicie dowolny. W niektórych przypadkach jest on ograniczony rodzajem prowadzonej działalności i wysokością obrotu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Rodzaje podatków dochodowych:

 1. Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów (zasady ogólne/podatek liniowy)
 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 3. Karta podatkowa

Stawki podatku dochodowego

FORMA OPODATKOWANIA

STAWKA PODATKU DOCHODOWEGO

Opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa) 17% do kwoty 85 528 zł i 32% od dochodu powyżej tej kwoty
Podatek liniowy 19% od całości dochodu
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych W zależności od przyjętej stawki: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17%, 20%.
Karta podatkowa W zależności od indywidualnych ustaleń

 

Podstawą opodatkowania w przypadku podatków dochodowych jest dochód.

Dochodem jest przychód (czyli to, co powinno wpłynąć do kasy firmy, korzyści, które uzyskałeś z prowadzonej działalności) pomniejszony o koszty jego uzyskania (czyli, np. o to, co firma musiała zakupić i zainwestować aby wyprodukować i sprzedać dany produkt).
Można zapisać tę zależność następującym wzorem:

Dochód = Przychód – Koszty uzyskania tego przychodu

 

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

Zasady ogólne – skala podatkowa

Podstawa obliczenia podatku w PLN

Podatek wynosi

Do

Ponad

85 528 zł

17%

Minus kwota zmniejszająca podatek

85 528 zł

32% od nadwyżki powyżej 85 528 zł

 

 • Zasady ogólne, to dwa progi podatkowe. Do dochodu 85528 zł liczymy podatek w wysokości 18%, a powyżej 32%
 • Podatek liczony od dochodu (Przychód – koszty)
 • Masz prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodu
 • Masz prawo do rozliczenia się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci
 • Przysługują Ci ulgi podatkowe, np. ulga na dzieci, na Internet, rehabilitacyjna itp.
 • Możesz uwzględnić kwotę wolną od podatku (Więcej o tym w artykule…)
 • Jesteś małym podatnikiem do osiągnięcia limitu sprzedaży 2 mln euro
 • Zaliczkę na podatek dochodowy wpłaca się do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni lub co kwartał
 • Rozliczenie roczne wysyła się do 30 kwietnia, PIT-36, można uwzględniać inne źródła dochodu

 

Podatek liniowy

 • Stała stawka podatku 19%, niezależna od wysokości dochodu
 • Podatek liczony od dochodu (Przychód – koszty)
 • Masz prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodu
 • Nie masz prawa do rozliczenia się z małżonkiem
 • Nie masz prawa do ulg podatkowych
 • Nie możesz uwzględnić kwoty wolnej od podatku
 • Zaliczkę na podatek dochodowy wpłaca się do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni lub co kwartał
 • Rozliczenie roczne wysyła się do 30 kwietnia, PIT-36L, inne źródła dochodu rozlicza się na deklaracji PIT-37
 • Nie możesz wybrać podatku liniowego jeśli w danym roku podatkowym chcesz świadczyć usługi dla byłego lub obecnego pracodawcy

 

Ryczałt ewidencjonowany

 • Stawki podatku uzależnione od wykonywanej działalności: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 15%, 17%,
 • Stawki ryczałtu a rodzaj wykonywanej działalności
 • Podatek liczony od przychodu
 • Nie masz prawa do odliczenia kosztów
 • Nie masz prawa do rozliczenia się z małżonkiem
 • Nie masz prawa do ulg podatkowych
 • Nie możesz uwzględnić kwoty wolnej od podatku
 • Zaliczkę na podatek dochodowy wpłaca się do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni lub co kwartał, zaliczkę za grudzień w terminie złożenia zeznania
 • Deklarację PIT-28 wysyła się do końca lutego
 • Nie możesz wybrać ryczałtu ewidencjonowanego jeśli w danym roku podatkowym chcesz świadczyć usługi dla byłego lub obecnego pracodawcy

 

Wyłączenia z ryczałtu

 • Przekroczenie limitu przychodów 2 000 000 euro w poprzednim roku podatkowym
 • Przekroczenie limitu 2 000 000 euro przychodu wszystkich wspólników, jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku uzyskiwał przychody tylko ze spółki
 • Działalności, które nie mogą być rozliczane w formie ryczałtu
   • Prowadzenie apteki
   • Udzielanie pożyczek pod zastaw (lombard)
   • Handel częściami i akcesoriami pojazdów mechanicznych
   • Kupno i sprzedaż wartości dewizowych (kantor)
   • Wytwarzanie wyrobów objętych podatkiem akcyzowym
   • Usługi wyłączone z ryczałtu

Wolne zawody od 2021r mogą płacić ryczałt w stawce 17%: 

 • lekarze 
 • psycholodzy 
 • fizjoterapeuci 
 • lekarze stomatolodzytechnicy dentystyczni 
 • felczerzy 
 • położnepielęgniarki 
 • felczerzy 
 • weterynarze 
 •  adwokacinotariuszeradcy prawni 
 •  architekci 
 •  inżynierowie budowlanirzeczoznawcy budowlani 
 •  biegli rewidenciksięgowidoradcy podatkowi 
 •  agenci ubezpieczeniowi 
 •  doradcy restrukturyzacyjni 
 • tłumacze oraz 
 • nauczyciele w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny 

 

Karta podatkowa

 • Najprostsza forma opodatkowania, wpłacasz do Urzędu Skarbowego stałą miesięczną stawkę
 • Wysokość obowiązującej stawki ustala Urząd Skarbowy uzależniając ją od przedmiotu wykonywanej działalności, a także od wielkości miejscowości, w której mieszkasz
 • Kto może skorzystać z karty podatkowej
 • Jeśli ponosisz stratę również wpłacasz podatek
 • Nie musisz prowadzić KPiR
 • Nie masz prawa do odliczenia kosztów
 • Nie masz prawa do rozliczenia się z małżonkiem
 • Nie masz prawa do ulg podatkowych
 • Nie możesz uwzględnić kwoty wolnej od podatku
 • Możesz zatrudnić maksymalnie 5 osób
 • Zaliczkę na podatek dochodowy wpłaca się do 7 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, zaliczkę za grudzień do 28 grudnia
 • Deklarację PIT-16A wysyła się do 31 stycznia za rok poprzedni

Wyłączenia z karty podatkowej

 • Nie możesz zatrudnić pracownika na umowę zlecenie oraz umowę o dzieło (dopuszczalna jest tylko umowa o pracę)
 • Nie możesz korzystać z usług innych firm (podwykonawców)
 • Prowadzisz inną pozarolniczą działalność gospodarczą
 • Twój małżonek/małżonka prowadzi działalność w tym samym zakresie
 • Wytwarzasz wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym
 • Prowadzisz działalność poza terytorium kraju

Aby uzyskać zgodę na rozliczanie się w formie karty podatkowej, należy wystąpić z wnioskiem do swojego urzędu skarbowego. W tym celu musisz wypełnić formularz PIT-16 i złożyć go wraz z wnioskiem CEiDG-1. Zgoda jest wydawana w formie decyzji i obowiązuje rok, po jego upływie należy ponownie złożyć wniosek. Należy to zrobić do 20 stycznia w przypadku zakładania działalności przed jej zarejestrowaniem. Urząd może wydać decyzję odmowną, wówczas musisz wybrać jedną z pozostałych form opodatkowania czyli ryczałt ewidencjonowany lub KPiR. Jeśli uznasz, że stawka obowiązująca wpłacie , jaką określił Urząd Skarbowy nie odpowiada Ci, masz 14 dni na zrzeczenie się prawa do karty podatkowej i wybranie innej formy opodatkowania. Również w trakcie roku możesz zrezygnować z karty podatkowej i od następnego miesiąca rozliczać się inną formą opodatkowania.

Wybór formy opodatkowania

Aby podjąć decyzję, która z dostępnych form opodatkowania będzie dla Ciebie najkorzystniejsza, musisz odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań

Jaki dochód planujesz osiągnąć w pierwszym roku działalności?

Czy będziesz mieć dużo kosztów możliwych do odliczenia?

Czy chcesz rozliczać się z małżonkiem/małżonką, korzystać z ulgi prorodzinnej i innych ulg?

Czy przedmiot planowanej działalności nie jest wykluczony z ryczałtu oraz z karty podatkowej

Czy zamierzasz świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy?

Jeśli planujesz założenie firmy, zapraszam do współpracy z Biurem Rachunkowym Krakowiak. Wykonam razem z Tobą optymalizację podatkową, abyś mógł sprawdzić, która forma opodatkowania jest dla Ciebie najkorzystniejsza. Pomogę załatwić formalności związane z rejestracją działalności gospodarczej. Jeśli masz pytania i wątpliwości, z przyjemnością na wszystkie odpowiem. Proszę o kontakt pod nr telefonu 605-429-430 lub drogą mailową: ksiegowosc@biurokrakowiak@gmail.pl

Jestem Twoim partnerem.

Wspieram rozwój Twojego biznesu.